• Müşteri isteklerini üretim, tesis ve hizmet aşamalarında tam olarak karşılamak
 • Kalite sistemini ve süreçlerini sürekli geliştirmek.
 • Sistemi verimlilik artışı doğrultusunda çalıştırarak maliyetleri düşürmek
 • Yan sanayicilerimizin kalite seviyelerini arttırarak firmamızda kalite muayene safhasını sıfıra indirmek
 • Tüm şirket personelimize orijinal fikirlerini gerçekleştirecek, topluma katkıda bulunabilecekleri bir ortam ve fırsatlar sunmak
 • "Çalışan memnuniyeti olmayan bir işletmede müşteri memnuniyeti sağlanamaz" düşüncesi ile çalışan memnuniyetini arttırmak.
 • Çalışma sırasında iş kazasına sebebiyet verecek riskleri ortadan kaldırmak.
 • Doğal kaynaklar ve enerji kullanımını azaltıp çevre bilincine önem veren bir şirket olarak faaliyetlerimize devam etmek
 • Bu doğrultuda yapılacak faaliyetler iç/dış müşteride güven duygusu oluşturarak, rekabet gücümüzü arttıracak, iç ve dış pazarlardan daha büyük bir pay almamızı sağlayacaktır.

 

Cavo, kurumun değerleri, misyonu ve vizyonu doğrultusunda Bilgi Güvenliği alanındaki gereksinimleri uygulamaya yönelik olarak aşağıdaki hususları taahhüt eder;
 • Otomotiv sektöründe, sürekli gelişme ve iyileşmeyi sağlamaya yönelik, yasal ve düzenleyici gereksinimleri ve müşteri sözleşmelerine ilişkin güvenlik yükümlülüklerini dikkate alarak hizmet sağlamak,
 • Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi esaslı sürdürülebilir bir bilgi güvenliği sistemi uygulamak,
 • Bilgi varlıklarının bütünlük, gizlilik, erişilebilirliklerinin ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi BGYS’ nin sürekli iyileştirerek, sürdürülebilirliğini sağlamak,
 • Müşteri ve diğer paydaşlar ile olan hizmet alma ve verme süreçlerinde Bilgi Güvenliği yükümlülüklerini dikkate alarak çalışmalarımızı yürütmek.
Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurumumuzda devreye alınması ve yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Komitesi (BGYK) tarafından yerine getirilir ve duyurularımız elektronik ortamda bgyk@cavo.com.tr adresinden yapılır.
Ulusal ve bölgesel yasa hükümlerine bağlı kalarak kumanda telleri, plastik, kauçuk, metal parça ve mekanizma üretiminin çevreye karşı etkilerinin önceden belirlenip, değerlendirilmesi, çalışanlarının daha sağlıklı ve emniyetli bir ortamda çalışmaları için gereklerin yapılması CAVO'nun temel politikasıdır. Bunları yerine getirmek için CAVO;
 • Sağlık ve Emniyet ile Çevre amaç ve hedeflerini bu doğrultuda belirler,
 • Doğal kaynak tüketimini kontrol altında tutar, tüketimi minimize etmeye çalışır,
 • İş kazalarını, meslek hastalıklarını ve çevre kazalarını olabildiğince azaltmaya, mümkünse tamamen sıfırlamayı hedefler,
 • Acil durumlara hazırlıklı olmak tüm çalışanların görevidir. Acil durumlara hazırlıklı olmanın etkilerin en aza indirilmesi demek olduğunu bilir,
 • Atıkları ayrı toplar, geri dönüşüme katkıda bulunur, atık miktarını mümkün olduğunca azaltır,
Bu politikaya sadık kalabilmek ve kendimize kılavuz olarak seçtiğimiz ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ile ISO 45001:2018 Sağlık ve Emniyet Yönetim Sistemi şartlarına uyum sağlamak için, çalışanlarımızın sürekli eğitilmelerini ve politikamızın şirketimizin kültürü haline gelmesine çabalarız, sistemlerimizi sürekli olarak geliştiririz.

İnsan ve çevre otomobil endüstrisi için en önemli kaynaklardır. Bu sebepten dolayı çalışma koşullarımızı iyileştirmek, çevresel performansımızı geliştirmek için sürekli çalışırız. Otomobil endüstrisi çok katmanlı bir tedarik zinciri yapısına sahiptir. Kendi çalışma koşullarımız kadar tedarik zincirinde yer alan tüm tedarikçilerimizin de çalışma koşulları açısından aynı prensiple hareket etmesini düzenli şekilde teşvik ve kontrol ederiz.

İş etiği kurallarımız temel olarak şu başlıklardan oluşur:

 1. İş Ahlakı
 2. Çalışma Koşulları
 3. Çevresel Sorumluluk
 4. Sosyal Sorumluluk

Bu maddeler ile ilgili detay açıklarımız şu şekildedir:

 1. İş Ahlakı: Cavo Otomotiv yerel ve uluslararası mevzuatlar çerçevesinde faaliyet gösterir. İşletme faaliyetlerinde dikkate aldığımız belli başlı kurallar (bunlarla sınırlanmamak üzere) aşağıdaki maddeleri içerir:
 • Hile ve rüşvet de dahil olmak üzere hiçbir yolsuzluğun tarafı olmamak
 • Rekabete aykırı iş uygulamalarından kaçınmak
 • Fikri mülkiyet haklarını korumak
 • Şirkete ve kişisel bilgilere saygı göstermek ve bunları mevzuatlara uygun veri gizliliği kurallarına göre yönetmek
 • İhracat ile ilgili gerekli kontrolleri uygulamak
 • Kanunsuz uygulamaları kati bir şekilde yasaklayan tedbirler ve prosedürler geliştirmek
 • Mali işlemler ile ilgili kayıtları açık ve doğru bir biçimde tutmak
 • Çalışanlarımızı bu kapsamda sürekli eğitmek
 1. Çalışma Koşulları:
 • Şirketimizde çocuk işçi çalıştırılmamaktadır ve işe alım yaşı yerel kanunlara uygundur.
 • Hiçbir şekilde zorla ve kölelik yoluyla insan emeği kullanılmamaktadır
 • Çalışanlar, Yönetim ile çalışma şartlarına ilişkin olarak taciz, göz dağı verilme ya da misilleme korkusu olmadan iletişim kurabilmektedirler.
 • Çalışanlar, yerel kanunlara uygun olarak serbestçe bir araya gelebilme, sendikaya katılabilme, temsilcilerini seçebilme ve işçi konseylerine katılabilme özgürlüğüne sahiptir.
 • Hiç bir şekilde çalışnalara karşı taciz, ayrımcılık, kabul edilmemektedir. Cinsiyet, ırk, dil, renk, engellilik, sendika üyeliği, politik görüş, köken, hamilelik ve cinsel tercih ayrımı yapılmamaktadır.
 • Çalışanlarımıza iş yeri sağlığı ve güvenliğine ilişkin uygulanabilir standartları sağlayan güvenli ve sağlıklı iş yeri ortamı sağlanmaktadır.
 • Ödemeler ve yan haklar, asgari ücret, fazla mesai ücreti, ve diğer zorunlu yasal haklar bakımından kanunlara uygun hareket edilmektedir.
 • Çalışma saatleri, yerel kanunlardaki ilgili düzenlemelere uygun şekildedir.
 1. Çevresel Sorumluluk: Aynı zamanda ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemine de sahip olan firmamız standart gereklerini 2006 yılından beri eksiksiz gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede Yasal zorunluluklar, enerji tüketiminin azaltılması, sera gazı emisyonunun azaltılması, yenilenebilir enerjilerin daha fazla kullanılması, atık yönetiminin uygun şekilde yürütülmesi, çevresel ölçümlerin düzenli şekilde yapılması, çalışanların ve tedarikçilerin düzenli ve sürekli eğitimleri gibi uygulamalar yürütülmektedir.
 1. Sosyal Sorumluluk: İçinde bulunduğu topluma sadece ekonomik değil aynı zamanda da sosyal değer katmayı hedefleyen kurmumuz her sene çeşitli sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirir. Sosyal sorumluluk projelerini belirlerken Cavo ‘nun dikkat etttiği temel husus, yarınları şekillendirecek gençlere ve eğitim kurumlarına destek olabilmektir. Bu kapsamda gerçekleşen faaliyetler, gayrisafi milli hasıla anlamında dezavantajlı olan illerde yer olan öğrencilere kışlık malzeme yardımları yapmak, çalışma arkadaşlarımız ve ailelerimize gerek tıbbi gerekse eğitim anlamında destek olmak, üniversitelerin uluslararası yarış takımlarına maddi destek olmak ve Mill takım oyuncularının uluslararası müsabakalarına katılmaları için maddi destek olmak olarak özetlenebilir.

 

CAVO GLOBAL
Cavo Kanada Almanya Slovakya Türkiye
Kuruluş:
Faaliyet: