Cavo Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. olarak, tüm faaliyetlerimizde; çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışması, çevrenin korunması, doğal kaynakların, hammaddenin, enerjinin dikkatli tüketilmesi, tükenebilir enerji kaynaklarının kontrol altında tutulması, müşteri isteklerinin karşılanması, iş sürekliliği ve sürdürülebilir kalkınma prensipleri doğrultusunda yönetim sistemleri oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.

 • Otomotiv sektörünün kalite, çevre, iş güvenliği, enerji ve sürdürülebilirlik konularında öncü bir sektör olduğu tartışılmazken, bizler de gerek sektörümüz gerekse insani değerlerimiz doğrultusunda tüm şartları yerine getirmek için maksimum çaba sarf etmekte, sektöründe ulusal ve uluslararası standartlara uygun ürünleri üreterek ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaktayız.
 • Tüm faaliyetlerimiz, yasalara uygun, hisse sahipleri, çalışanlar, mal ve hizmet sağlayan tüm tedarikçi ve çözüm ortakları ve müşteriler olmak üzere tüm paydaşlara değer yaratan, sorumlu ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla sürdürülür. Uygunluk şartlarına uyum konusunda taviz verilmez. Öncü ve örnek olmaya çalışılır.Uygulanan tüm yönetim sistemleri kapsamında risk yönetimi uygulanarak riskler minimize edilir.
 • Acil durumlara hazırlıklı olunarak, oluşan acil durumların en az zararla atlatılması, çalışanlarımızın bu konuda bilgi sahibi olması sağlanarak özel hayatlarında da güvende olmalarına katkı sağlanması amaçlanır. Gereken tedbirlerin alınması ile herhangi bir acil durumda çevresel etkilerin azaltılması, enerji problemi yaşanmaması sağlanır.
 • Çalışanların yönetim sistemleri içerisinde her türlü katılım ve danışma faaliyetleri için alt yapı oluşturulur, telkin ve teşvikte bulunulur.
 • Çalışanlarımızın fiziksel ve ruhsal bütünlüğünün zarar görmemesi için gereken her şey eksiksiz yerine getirilir. “Çalışan memnuniyeti olmayan yerde, müşteri memnuniyeti sağlanamaz” prensibine sadık kalınır.
 • Tüm yönetim sistemleri için çalışanlarına, mal ve hizmet sağlayan tüm tedarikçi ve çözüm ortaklarına eğitim verilmesi sağlanır, paylaşımlarda bulunulur ve farkındalık oluşturulur.
 • Tedarikçilerimizde kalite seviyeleri arttırılarak, kalite kontrol safhası minimize edilmeye çalışılır.
 • Kaynak temini sürecinde, çevreci (yeşil), çalışan sağlığı ve güvenliğine uygun ve enerji verimliliği gözetilmiş, enerji verimliliği yüksek ve yenilenebilir enerji teknolojileri tercih edilir.
 • Sistemlerin operasyonunda verimlilik ön planda tutularak, maliyetler olabildiğince düşürülür.
 • Üretim süreçlerinin tasarım ve revizyonlarında enerji performans iyileştirilmeleri dikkate alınır.
 • Atıkların azaltılması, geri kullanımı ve geri dönüştürülmesi prensibinin tüm faaliyetlerde uygulanabilmesi için alt yapı sağlanır ve “Sıfır Atık” hedeflenir.
 • Yaşam döngüsü ve sürdürülebilir kalkınma bakış açısıyla teknik ve ticari değerlendirmeler sonucu çevreci teknolojiler uygulanır, doğal kaynaklarımız etkin ve verimli kullanılarak biyolojik çeşitliliğin korunması, toprak, su ve hava kalitesinin takip edilerek iyileştirilmesi, su ve karbon ayak izinin (de karbonizasyon) azaltılması dikkate alınır.
 • İklim kriziyle mücadelenin getirdiği zorlukların üstesinden gelmeye yönelik yatırımların uygulanması için çalışma yapılır ve Karbon Nötr ekonomisine geçişin sektördeki değer zinciri üzerinde katkı sağlayacak projeler geliştirerek uygulanması hedeflenir.
 • Sürdürülebilirliğin evrensel kabul görmüş ilkelerini hayata geçirmek amacıyla projeler geliştirilir ve uygulanır. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası düzeyde çok taraflı sürdürülebilirlik girişimlerinde ve işbirliği platformlarında aktif rol almak amaçlanır.
 • Tüm yönetim sistemi performansı ve yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirilmesi ve amaç ve hedeflere ulaşılması için gereken tüm kaynaklar sağlanır.
 • Tüm iş süreçlerinde verimlilik/rekabetçilik, ürün ve üretim teknolojileri, finansman, iş geliştirme kapsamında iş sürdürülebilirliği prensipleri ile hareket edilir.
 • Tüm bunların, hisse sahipleri, çalışanlar, mal ve hizmet sağlayan tüm tedarikçi ve çözüm ortakları, müşteriler olmak üzere tüm paydaşlara güven duygusu oluşturarak, rekabet gücümüzü arttıracak, iç ve dış pazarlardan daha büyük pay almamız adına fırsat yaratacağına inanılır.

 

Cavo, kurumun değerleri, misyonu ve vizyonu doğrultusunda Bilgi Güvenliği alanındaki gereksinimleri uygulamaya yönelik olarak aşağıdaki hususları taahhüt eder;
 • Otomotiv sektöründe, sürekli gelişme ve iyileşmeyi sağlamaya yönelik, yasal ve düzenleyici gereksinimleri ve müşteri sözleşmelerine ilişkin güvenlik yükümlülüklerini dikkate alarak hizmet sağlamak,
 • Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi esaslı sürdürülebilir bir bilgi güvenliği sistemi uygulamak,
 • Bilgi varlıklarının bütünlük, gizlilik, erişilebilirliklerinin ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi BGYS’ nin sürekli iyileştirerek, sürdürülebilirliğini sağlamak,
 • Müşteri ve diğer paydaşlar ile olan hizmet alma ve verme süreçlerinde Bilgi Güvenliği yükümlülüklerini dikkate alarak çalışmalarımızı yürütmek.
Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurumumuzda devreye alınması ve yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Komitesi (BGYK) tarafından yerine getirilir ve duyurularımız elektronik ortamda bgyk@cavo.com.tr adresinden yapılır.

İnsan ve çevre otomobil endüstrisi için en önemli kaynaklardır. Bu sebepten dolayı çalışma koşullarımızı iyileştirmek, çevresel performansımızı geliştirmek için sürekli çalışırız. Otomobil endüstrisi çok katmanlı bir tedarik zinciri yapısına sahiptir. Kendi çalışma koşullarımız kadar tedarik zincirinde yer alan tüm tedarikçilerimizin de çalışma koşulları açısından aynı prensiple hareket etmesini düzenli şekilde teşvik ve kontrol ederiz.

İş etiği kurallarımız temel olarak şu başlıklardan oluşur:

 1. İş Ahlakı
 2. Çalışma Koşulları
 3. Çevresel Sorumluluk
 4. Sosyal Sorumluluk

Bu maddeler ile ilgili detay açıklarımız şu şekildedir:

 1. İş Ahlakı: Cavo Otomotiv yerel ve uluslararası mevzuatlar çerçevesinde faaliyet gösterir. İşletme faaliyetlerinde dikkate aldığımız belli başlı kurallar (bunlarla sınırlanmamak üzere) aşağıdaki maddeleri içerir:
 • Hile ve rüşvet de dahil olmak üzere hiçbir yolsuzluğun tarafı olmamak
 • Rekabete aykırı iş uygulamalarından kaçınmak
 • Fikri mülkiyet haklarını korumak
 • Şirkete ve kişisel bilgilere saygı göstermek ve bunları mevzuatlara uygun veri gizliliği kurallarına göre yönetmek
 • İhracat ile ilgili gerekli kontrolleri uygulamak
 • Kanunsuz uygulamaları kati bir şekilde yasaklayan tedbirler ve prosedürler geliştirmek
 • Mali işlemler ile ilgili kayıtları açık ve doğru bir biçimde tutmak
 • Çalışanlarımızı bu kapsamda sürekli eğitmek
 1. Çalışma Koşulları:
 • Şirketimizde çocuk işçi çalıştırılmamaktadır ve işe alım yaşı yerel kanunlara uygundur.
 • Hiçbir şekilde zorla ve kölelik yoluyla insan emeği kullanılmamaktadır
 • Çalışanlar, Yönetim ile çalışma şartlarına ilişkin olarak taciz, göz dağı verilme ya da misilleme korkusu olmadan iletişim kurabilmektedirler.
 • Çalışanlar, yerel kanunlara uygun olarak serbestçe bir araya gelebilme, sendikaya katılabilme, temsilcilerini seçebilme ve işçi konseylerine katılabilme özgürlüğüne sahiptir.
 • Hiç bir şekilde çalışnalara karşı taciz, ayrımcılık, kabul edilmemektedir. Cinsiyet, ırk, dil, renk, engellilik, sendika üyeliği, politik görüş, köken, hamilelik ve cinsel tercih ayrımı yapılmamaktadır.
 • Çalışanlarımıza iş yeri sağlığı ve güvenliğine ilişkin uygulanabilir standartları sağlayan güvenli ve sağlıklı iş yeri ortamı sağlanmaktadır.
 • Ödemeler ve yan haklar, asgari ücret, fazla mesai ücreti, ve diğer zorunlu yasal haklar bakımından kanunlara uygun hareket edilmektedir.
 • Çalışma saatleri, yerel kanunlardaki ilgili düzenlemelere uygun şekildedir.
 1. Çevresel Sorumluluk: Aynı zamanda ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemine de sahip olan firmamız standart gereklerini 2006 yılından beri eksiksiz gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede Yasal zorunluluklar, enerji tüketiminin azaltılması, sera gazı emisyonunun azaltılması, yenilenebilir enerjilerin daha fazla kullanılması, atık yönetiminin uygun şekilde yürütülmesi, çevresel ölçümlerin düzenli şekilde yapılması, çalışanların ve tedarikçilerin düzenli ve sürekli eğitimleri gibi uygulamalar yürütülmektedir.
 1. Sosyal Sorumluluk: İçinde bulunduğu topluma sadece ekonomik değil aynı zamanda da sosyal değer katmayı hedefleyen kurmumuz her sene çeşitli sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirir. Sosyal sorumluluk projelerini belirlerken Cavo ‘nun dikkat etttiği temel husus, yarınları şekillendirecek gençlere ve eğitim kurumlarına destek olabilmektir. Bu kapsamda gerçekleşen faaliyetler, gayrisafi milli hasıla anlamında dezavantajlı olan illerde yer olan öğrencilere kışlık malzeme yardımları yapmak, çalışma arkadaşlarımız ve ailelerimize gerek tıbbi gerekse eğitim anlamında destek olmak, üniversitelerin uluslararası yarış takımlarına maddi destek olmak ve Mill takım oyuncularının uluslararası müsabakalarına katılmaları için maddi destek olmak olarak özetlenebilir.

 

CAVO GLOBAL
Cavo Kanada Almanya Slovakya Türkiye
Kuruluş:
Faaliyet: